Banan

Banan invigdes 1988 och är en omväxlande och teknisk intressant skogsbana med en mycket vacker layout. Under 2008 slutfördes en genomgripande ombyggnad av greener och greenområden, ondulerade greener och vackra kuperade greenområden ger nya utmaningar för alla kategorier av spelare. Intill klubhuset finns en stor drivingrange och ett fint övningsområde med pitch, chip, bunker och puttningsmöjligheter.

Fakta om Partille GK
Spelklar 1988 Arkitekt Jan Sederholm
Ombyggnad 2008 Arkitekt Susanna Gustavsson
Bankaraktär Lätt kuperad, intressant skogsbana i vacker natur.
Teetyp Gräs
Säsong April-Oktober
Par 70

När är vår golfbana bra?
Avsikten med denna text är att på lång och kort sikt finna ut vad som gör att vår golfbana upplevs som bra. Olika rankinglistor använder olika parametrar men vi vill definiera målsättningen för de delar som vi kan påverka inom ramen för bankommitténs ansvarsområde såsom finish, spelbarhet, uppbyggnad och säkerhet. Den skall i fullständig form anses vara ett styrdokument för personalen, men kan i denna sammanfattade form ses som en information till klubbens medlemmar, sponsorer och intresserade gäster.

Ansvarsfördelning
•Styrelsen är ytterst ansvarig för att det allmänna skicket på banan upprätthålls främst genom att tilldela tillräckliga resurser för skötsel och underhåll. Dessa resurser anpassas till den verksamhetsplan för banan som gäller för respektive säsong. Verksamhetsplanen fastställs efter att styrelsen beslutat om tydliga kvalitetsmål för banan.

•Styrelsen har också ansvaret för utvecklingen på sikt genom beslut om större förändringar, nybyggnationer eller inköp av maskiner.

•Klubbchefen skall tillsammans med klubbens greenkeeper och banansvarig i styrelsen planera och utvärdera skötsel och underhåll av bana, maskinpark samt fastigheter så att styrelsens målsättningar för anläggningen uppnås. Greenkeeper är ansvarig för att leda och fördela arbetet på anställd personal. Den anställda personalen skall på ett professionellt sätt genomföra det ordinarie skötselprogrammet samt ombesörja andra beslutade förändringar inom ramen för tilldelade resurser.

•Klubbchefen, greenkeeper och banansvarig i styrelsen koordinerar arbete för grupper av medlemmar som vill göra ideella insatser utöver hålvärdssystem och städdagar, t.ex. det så kallade onsdagsgänget.

•Bankommitténs uppgift är att ansvara för att klubbens hålvärdssystem utvecklas samt att städdagarna utnyttjas på bästa sätt. Kommittén organiserar också arbete med grupper som gör ideellt arbete utöver städdagarna, t.ex. onsdagsgänget.

•Bankommittén eller speciellt utsedda projektgrupper gör på styrelsens uppdrag planer för utveckling av specifika områden på kort eller lång sikt.

•Medlemmar som har frågor och idéer kring skötsel och långsiktig utveckling vänder sig med fördel till klubbchefen.

•Medlemmarnas ansvar för att hålla banan i gott skick är att iaktta ett korrekt golfvett genom att återplacera uppslagen torv, reparera nedslagsmärken, kratta bunkrar, respektera avspärrningar, utnyttja iordningställda gångvägar, använda papperskorgar mm.

Bakgrund till golfbanans kvalité
Partille GK byggdes under 80-talet under knappa ekonomiska resurser, med ett stort mått av ideella insatser. Karaktären på banan brukar beskrivas som tekniskt intressant skogsbana. I takt med ombyggnader och förändringar under framför allt 2000-talet har vissa delar av banan börjat anta karaktären av en parkbana med fler öppna spelbara ytor mellan hålen. Under 2007 och 2008 har genomförts en omfattande ombyggnad av samtliga greener, som uppgraderats till uppbyggnad enligt USGA-standard. Greener och greenområden har samtidigt blivit markant större och fått nya spännande konturer. För att banan skall anses vara i utmärkt skick bör fairways vara jämna och täta med genomtänkt figurklippning, greenerna skall ta emot bollarna på ett ärligt sätt och dessa skall klippas så att bollens rull är jämn och likartad på samtliga greener. Greenområden skall klippas så att konturerna utnyttjas på ett spännande och rättvist sätt. Tees skall vara välklippta och plana, ruffar skall vara klippta på en höjd som gör dem svårare att spela från men utan problem att hitta bollar och våra bunkrar skall hålla en jämn kvalité.

Uppsättning av banan
Hur vill vi att banan skall sättas upp? Valmöjligheterna är många, men bör syfta till att maximera spelupplevelsen. Det innebär att vi vill ha en konsekvens i klippningen, det vill säga att vi har tagit aktiva beslut hur vi vill att tees skall klippas, klipphöjden på fairway skall premiera en bra bollträff, greenerna skall ta emot bollen bra vid inspel och det skall rulla bra vid putt mot hålet. Skulle vi någon gång missa fairway eller green skall ruffarna vara tillräckligt höga för att innebära en försvåring men samtidigt tillräckligt korta för att bollen lätt skall återfinnas. Klubben har en profil som familjeklubb och skall vid normalt spel tilltala vitt skilda kategorier av spelare, vilket betyder att normala klipphöjder enligt sammanställningen skall användas. Greenernas hastighet skall i första hand bedömas genom det så kallade stimpmetervärdet som vid normalspel bör ligga runt 8,5. Tee och flaggplaceringen skall balanseras så att banan spelas så nära uppmätt längd som det är möjligt. Flaggplaceringarna skall varieras enligt rekommendationen med sex lätta, sex medel och sex svåra placeringar. Då de nya greenerna är av den karaktären att en riktigt svår placering, t.ex. nära en ondulering eller i en kraftig lutning, kan göra hålet ospelbart skall dessa helt undvikas. Vid större tävlingar som KM, seriespel och liknande, kan naturligtvis något högre hastighet på greenerna, drygt 10 på stimpen, och lite svårare placeringar tillåtas, men spelupplevelsen skall betonas i varje enskilt fall.

Klippning och klipphöjder
Greener: klippning 5-7 ggr/vecka Klipphöjd 3,5mm
Greener: vältning 3-4 ggr/vecka
Foregreener och kragar: 3 ggr/vecka 8 mm
Fairways 3 ggr/vecka 12 mm
Semiruff 2-3 ggr/vecka 25mm
Klippruff 2 ggr/vecka 55mm
Tee 3ggr/vecka 10mm
Bunkrar, krattning 2-3 ggr/vecka
Driving Range Klipps var annan vecka 25mm
Övningsområdet 2-3 ggr/vecka klipphöjder som banan
Puttinggreener 5-7 ggr/vecka 3,5mm

Vanliga arbeten som kan verka störande på spelet och påverka spelbarheten.

Dressning
Dressning innebär att vi lägger på ett lager tvättad sand för att skydda gräset, snabba på nedbrytning av filt samt skapa en jämnare puttyta. Dressning sker med ca. 2 veckors mellanrum. Sanden borstas ner efteråt och ger ganska omgående en jämnare yta. Det sker ingen klippning 1-2 dager efter dressning pga. ökad slitagerisk.

Thatch-away
Maskinell vertikalskärning av greenerna i avsikt att få bort filtbildning och stimulera gräsets skottbildning. Detta ger långa raka fåror som kan upplevas irriterande vid puttning. För att minska problemen kompletteras thatch-away med dressning. Vertikalskärning med thatch-away görs ungefär 1 gång per månad.

Gödning
Vi lägger på gödning ungefär var 10 dag. Gödningen läggs på omväxlande i flytande form och i fast form. Vid gödning i fast form måste greenerna vattnas snart efteråt för att undvika brännskador. Detta kan innebära bevattning dagtid och att ytan kan upplevas kladdig innan gödningen smält.

Röjning av träd och sly
Bankommittén har tagit fram en plan som styr hur gallring av träd och slyröjning skall ske. "Läs mer"

Allmänna skötselmål.

• Sjukdomar och skadeinsekter skall minimeras.

• Gräsytor skall i största möjliga mån hållas fria från ogräs.

• Alla gräsytor skall efter behov stödsås för att uppnå önskad täthet.

• Bevattningen skall behovsanpassas.

• Dräneringen och ytavrinningen är viktig för spelupplevelsen.

• Klippta ytor skall i största möjliga måna rensas från grenar, kvistar, nedfallna kottar, löv, barr etc

• Körning med maskiner skall i första hand ske på transportvägar eller i ruffen, och endast i undantagsfall på fairway. Körning på känsliga områden tee, foregreen, green och vattensjuka områden skall helt undvikas utom vid nödvändig klippning. Vid körning med maskiner skall alltid golfvett beaktas och rollen som föredöme prioriteras före eventuella tidsbesparingar. Om områden skadas vid klippning, t.ex. pga. mycket vatten, skall området återställas snarast.

• Skyltar, som Next Tee, skall placeras så att de ger bästa möjliga information. Skyltar skall alltid flyttas vid klippning för att undvika tidsödande trimning runt dessa.

• Avspärrningar, gröna pinnar och snören, skall användas för att styra spelare bort från känsliga områden. Avspärrningarna skall flyttas vid klippning och återplaceras efteråt för att uppnå önskad effekt.

• Vid nysådd eller gräsläggning skall arbetet alltid färdigställas omgående, området skall därefter alltid repas in för att undvika oönskad trafik. Bästa möjliga material skall användas och området skall alltid paddas för att uppnå jämn yta.

• Papperskorgar skall tömmas regelbundet med extra fokus på papperskorgar runt klubbhuset, övningsområdet och rangen, 1:a tee samt kiosken vid 9 ½.