Tävlingskommittén

Kommittén 2017:
Björn Wessman, Ordförande
Claes-Göran Cedströmer
Hans Eriksson
Lisbeth Liljedahl

TK:s representant i styrelsen är Annika Ewreskär Lövgren

Mail till adress tävlingskommittén tk@partillegk.se

TK:s verksamhetsplan 2017 - Partille GK

Klubbens uppdrag till Tävlingskommittén

TK ansvarar för ett för hela klubben samordnat tävlingsprogram, där hänsyn till olika medlemsgruppers intressen skall vara väl avvägt. Målsättningen skall vara att minst en av helgens dagar skall vara tävlingsfri, golfveckan och KM undantaget. Det skall också vara en tävlingsfri helg i månaden.Tilldelning av tävlingar från GGF kan påverka detta mål.

 • TK-ordf deltar i möten och planering för distriktets tävlingsverksamhet på GGF.
 • Genomföra distrikstävlingar som beslutas på GGF möten.
 • TK har det övergripande ansvaret för all tävlingsverksamhet i klubben.
 • Tar fram och föreslår ett väl avvägt tävlingsprogram som beslutas av styrelsen. Kontakter och samråd med övriga kommittéer vid detta arbete.
 • Se till att det finns tillräckligt med tävlingsledare för att genomföra beslutade tävlingar.
 • Utbildar och med andra aktiviteter ser till att det är stimulerande att vara tävlingsledare.
 • Upprättar och underhåller checklistor, manualer, allmänna tävlingsbestämmelser etc. för en väl fungerade tävlingsverksamhet.
 • Verkar, tillsammans med hela klubben och övriga kommittéer, för att Partille GK ska bli en av distriktets attraktivaste klubbar att bli medlem i och besöka som gäst.

TK:s målsättning

 • Att Partille GK har en väl fungerande tävlingsverksamhet som bidrar till att öka intresset för golf som idrott.
 • Att arbeta efter SGF:s målsättning och satsning på idrotten golf 2011-2017. Verka i andan av att golf nu är en olympisk idrott.
 • Delta i möten för TK-ordf på GGF och aktivt medverka till en bra tävlingsverksamhet i distriktet.
 • Att det är en väl avvägd balans mellan tävlingsverksamhet och övrigt spel på Partille GK. Ställa upp på gemensamma aktiviteter med övriga kommittéer.
 • Försöka få fler medlemmar att tävla och känna att det är kul.
 • Stimulera tävlingsledare och funktionärer att delta i utbildningar för uppdrag inom tävlingsverksamheten. Olika utbildningar genomförs årligen av GGF och SISU för tävlingsledare.
 • Att flertalet tävlingar på Partille GK är öppna tävlingar och upplevs som attraktiva för golfspelare även utanför klubben.
 • Att företag upplever det som attraktivt att sponsra tävlingar på Partille GK. Arbeta för att få fler sponsorer till tävlingarna och värna om de sponsorer vi har .

Värdegrunder: Vilka värderingar skall prägla vår verksamhet?

 • Glädje. Det ska kännas stimulerande att tävla på Partille GK, känna trivsel och glädje och att tävlingarna bidrar till att utveckla oss som golfare.
 • Gemenskap. På Partille GK ska vi känna klubbgemenskap med andra tävlande, icke tävlande, gäster, kansli och klubbchef, restaurangpersonal, banarbetare och pro/shop. Vi ska gemensamt se till att klubben blir en av de attraktivaste i distriktet och då har gemenskap och trivsel mycket stor betydelse.
 • Uppmuntran. Vi ska uppmuntra klubbens medlemmar att delta i tävlingsverksamheten.
 • Ansvar. Att tävla i golf innebär ett ansvar vad gäller uppträdande och att följa regler. Vid tävlingar på egna klubben eller på andra klubbar så ska alla känna att vi är Partille GK:s ambassadörer.
 • Föredöme. En mer erfaren golfare ska vara ett föredöme på tävling för mindre erfarna tävlande. Vi ska respektera domare och banarbetare vid tävling.

Handlingsplan 2017.

 • Förankra TK:s mål och verksamhetsplan i styrelse / klubben.
 • Upprätta tävlingsprogram och genomföra aktiviteter enligt målsättningen.
 • Fortsätta att ha en tydlig och väl fungerande organisation av tävlingsverksamheten.
 • Kontinuerligt rekrytera/utbilda nya tävlingsledare.

Planerade aktiviteter för 2017.

 • Upprätta och genomföra ett väl avvägt och intressant tävlingsprogram.
  • Tävlingar och åtaganden från GGF.
  • Klubbens egna tävlingar.
  • Införa några spännande nyheter i tävlingsprogrammet.
 • Upprätta en budget för 2017 och löpande se till att den följs.
 • Ha aktiviteter / utbildning för tävlingsledare under vinteruppehållet.
 • Ytterligare höja status och intresse för golfveckan och klubbens veckotävling, ”onsdagspoängen”.

Team / organisation:

 • Organisation och ansvarsområden. TK har fyra medlemmar och drygt 30 tävlingsledare. Styrelsen är TK:s uppdragsgivare.
 • Ansvarsområden för nuvarande TK medlemmar:
  • Björn Wessman – TK-ordf. Deltar i TK-ordf möten på GGF och har kontakter med Patrik, styrelsens representant för tävlingsverksamheten och övriga kommitteér.
  • Claes-Göran Cedströmer – Dataansvarig och sköter om kontakter med oldtimers tävlingsverksamhet. Även med i Oldtimerskommittéen.
  • Hans Eriksson – Ansvarig för TK:s prisanskaffning, som KM medaljer och erfaren tävlingsledare.
  • Lisbeth Liljedahl – Erfaren tävlingsledare och damernas representant i TK
 • Kontinuerligt arbeta med att rekrytera nya tävlingsledare.

Björn Wessman TK-ordf Partille GK 2016-11-04