KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE

Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Onsdagen den 19 februari 2020 kl. 19.00 Plats: Restaurangen, Klubbhuset, Öjersjö

Årsmöteshandlingar finns publicerade på medlemssidorna.


Förslag till föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

 3. Fastställande av föredragningslista. 

 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 6. 'Styrelsens årsredovisning för det senaste förflutna verksamhetsåret. 

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av överskott respektive underskott i balansräkningen, samt fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen.

 9. Fastställande av budget, verksamhetsplan samt avgifter för innevarande år.

 10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
  Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
  Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.
  I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

 11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 15 januari 2020.  

 12. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i frågor av ekonomisk natur får inte fattas om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.

Efter mötet sker utdelning av utmärkelser, avtackningar och prisutdelning för Match-KM.


Årsmöteshandlingar kommer inför mötet publiceras på medlemssidorna.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Sommargreener 2020-04-02
Damernas Vårupptakt 2020 2020-04-02
Städdag 2020-03-27
Shopen öppen Helg 10:00-14:00 Vardag 13:00-18:00 2020-03-21
Coronatider 2020-03-18