KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE

Onsdagen den 22 februari kl. 18.00 - klubbhuset

Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb

Onsdagen den 22 februari 2022 kl. 18.00

Plats - Klubbhuset

FÖRANMÄLAN görs via GIT Tävling senast måndag 20 feb 23.59

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Styrelsens årsredovisning för det senaste förflutna verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av överskott respektive underskott i balansräkningen, samt fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen.

9. Fastställande av budget, verksamhetsplan samt avgifter för innevarande år.

10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.

 - Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 - Val av revisorer.I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
 - Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 15 januari 2023. 

12. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i frågor av ekonomisk natur får inte fattas om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.


Årsmöteshandlingar finns publicerade på medlemssidorna.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Demodag Callaway 2023-02-01
Årsmöte 2023-01-31
Nya regler 2023-01-24
Forsatt samarbete 2023-01-24
God Jul och Gott Nytt Golfår 2022-12-23