Lokala regler

 PARTILLE GK 2021-04-04  

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspe)                                     

Banmarkering   Regelhänvisning Regel 
Vit out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Blå   Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Tillfälliga Lokala regler 22 juli

Lägesförbättring 
När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genomatt lyfta bollen och rengöra den för att sedan placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde. Det nyanlagda gräset på 12:an är att betrakta som fairway även om klipphöjden där ännu inte är på normal fairwaynivå;

Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:

 • Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
 • Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b (2) och 14.2e.

Onormala markförhållanden, Mark under arbete (MUA)

Följande förhållanden betraktas som MUA,

Lättnad utan plikt för störande inverkan kan tas enligt regel 16.1.

 • Spelfältet.
 • Nyanlagda områden på spelfältet, med/utan
  • Lagt gräs, sådd, blåa pinnar eller vit spraylinje.
 • Nyanlagda/nytorvade tees som ännu inte används.
 • Högar av material som skall spridas ut på banan eller bortforslas
 • Högar med t ex jord, sand, grus och ris.

 

 

För Spelförbudszoner med dropprutor på hål 12 gäller:

Om en boll är i mark under arbete, definierade som spelförbudszoner m h a vita spraylinjer eller snöre och blåa pinnar med grön topp på hål 12, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i detta ”mark under arbete” område, skall spelaren: 

        - Ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 eller
        - Som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller            
          en annan boll i den närmaste droppzonen, även om den är närmare hål. Droppzonen är       
          ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. Droppzon är lika med utslagsmatta.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel:

Allmän plikt, 2 slag/förlorat hål, enligt Regel 14.7a.

Remsan / området mellan fairway och rödmarkerat pliktområde utmed vattnet som börjar och avslutas med 2 blå pinnar är att betrakta som MUA.Lokala Regeler


Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln): 

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel) 

 

Out of bounds (Regel 18.2) 
1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns. 

2. Gränsen för out of bounds på hål 3 och 4 definieras av bansidans kant av beläggningen på Golfrundan (uppfartsvägen till klubben) och Öjersjövägen där vita pinnar saknas. 

Pliktområden (Regel 17) 
De röda pliktområdena på hål 6, 11, 12, 14 och 15 som bara är definierade på en sida är oändliga. När pliktområdesgränsen avslutas med dubbla pinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje områdets fortsatta gräns. 

Onormala banförhållanden (Regel 16) 

a) Mark under arbete (MUA) 
1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten. 
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten. 
3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet. 
4. Myrstackar. 
5. 
De avskalade stenhällarna efter dammen på hål 10 och efter kullen på hål 14.

b) Oflyttbara tillverkade föremål 

1. Avståndsplattor. 
2. Alla Grön-vita och gul-svarta plattor (nybörjartee)

Green (Regel 13) – Begränsningar i tvingande omspel av boll från green
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) 

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. Lokala Regler 2021 Partille Golfklubb 

 


Avbryta spelet (Regel 5.7) – Förfarande vid farliga/dåliga väderförhållanden mm 
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b. 

Transportmedel (Regel 4.3) – Begränsningar i användning vid tävling 
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen. 

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål. 


Beträffande våra Gärdesgårdar gäller sedan 2020 följande: 
➢ Gärdesgårdar är inte längre en organisk del av banan utan ett Oflyttbart tillverkat föremål. 
➢ Lättnad utan plikt (R 16.1b) får tas på så sätt att… 
o Man tar ut närmaste referenspunkt där man har fri stans och fri sving. Stenar får inte flyttas! 
o Därefter droppar man i lättnadsområdet om en klubblängd som bollen måste stanna inom. 
➢ Vill man ha ett längre ”säkerhetsavstånd” till muren får man förklara bollen ospelbar (R19.2) med ett slags plikt och droppa enligt något av de givna alternativen. 

Godkända av GGF Regelkommitté 2021-03-25 


Tillfälliga lokala regler anslås 

➢ I klubbhuset 

➢ I startkuren vid tee 1 

➢ Vid kiosken 9 ½ 

➢ På hemsidan