Skötsel av skog

Partille Golfklubb har till större delen anlagts i ett skogs- och ravinlandskap där nästan inga större ingrepp i form av sprängningar och tillförande av massor har gjorts. Kring banan fick skogen oftast växa tät. Detta har av många spelare upplevts som positivt, man kommer nära naturen. Men sam­tidigt har banan påverkats negativt. Skugga och avsaknad av möjlighet för vinden att spela fritt har gjort banan onödigt fuktig och svårskött framförallt kring greener och utslagsplatser men också på vissa fairwaybitar. Samtidigt mår skogen dåligt om den inte sköts korrekt och i enlighet med markägarnas direktiv.

Kontinuerligt underhåll och gallring av träd på och kring spelfältet måste alltså göras och för detta finns följande riktlinjer

För banans skötsel

  • Sol och vind skall komma in på utslagsplatser, greener/greenområden och fair­ways för att göra områdena torrare och mera lättskötta. Detta innebär att träd kring framförallt greener och utslagsplatser normalt skall tas bort inom ett avstånd på upp till 20 m från dessa platser. Gallringen skall givetvis ske med urskiljning så att upplevelsen av skogsnära bana finns kvar.

För golfarens säkerhet och upplevelse

Golfspelet skall flyta på och spelaren skall få en positiv upplevelse av rundan. Känslan av att spela i vacker natur skall vara en del av upplevelsen.

  • Träd som dött, är på väg att dö eller skadats av stormar skall tas bort för att skada på spelare skall undvikas. Vissa kan dock sparas och beskäras för att bli "insektshotell" och bidra till en levande miljö.
  • Träd som stör sikten och därigenom kan orsaka att golfare blir träffad av annans boll skall tas bort
  • Sikt skall skapas, där det är möjligt, så att spelaren inte skall behöva spela en ”onödig” provisorisk.
  • Trädbestånd skall gallras. Gallringen skall göras med urskiljning. Vackra träd skall sparas som solitärer, enhetliga områden med björk, tall eller ek skall hållas samman för att öka känslan av en vacker bana. Gran skall huvudsakligen finnas i skogspartierna utanför spel­området.

Stenmurar, dammar, ljung, enar och sly

  • Stenmurar skall hållas fria från sly och hållas intakta. Murar som påverkar säkerheten negativt kan tas bort.
  • Banans dammar skall rensas på beväxning eftersom en vacker vattenspegel både är en njutning och en möjlighet för spelaren att se om boll hamnat i vattnet eller inte
  • Områden med ljung skall bevaras men i övrigt skall ruffen rensas, blåbärsris och liknande kan dock sparas
  • Enar, som växer väldigt långsamt, en meter på ett sekel, skall sparas så ofta det går.
  • Borttagning av sly (småträd och buskar) är viktigt arbete för att banan inte skall växa igen och för att skapa ett vackert spelfält.

Bankommittén, Partille golfklubb 2012-12-07                        v1.1