Protokoll årsmöte

Protokollet finns nu under Medlemssidorna

Här hittar du protokollet

 

Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb

Onsdagen den 17 februari 2021 kl. 18.00


Plats - Digitalt 
(i Pandemitider sker mötet digitalt via Microsoft Teams - anslutningslänk skickas ut efter att anmälningstiden gått ut).

Obligatorisk föranmälan senast söndag 14 februari klockan 23.59
Anmälan görs via Tävlingsanmälan i MinGolf

Instruktion om hur anslutning sker och hur tekniken (Teams) fungerar kommer att finns på Medlemsidorna
Där finns även Årsmöteshandlingarna publiceras.

 

Förslag till föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens årsredovisning för det senaste förflutna verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av överskott respektive underskott i balansräkningen, samt fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen.
 9. Fastställande av budget, verksamhetsplan samt avgifter för innevarande år.
 10. - Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
  - Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
  - Val av revisorer. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  - Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 16 januari 2021.        
 12. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i frågor av ekonomisk natur får inte fattas om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.

Kommentarer