Kallelse till ordinarie årsmöte

Härmed kallas Partille Golfklubbs medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 28 februari 2018 kl. 19.00 i Restaurangen, Klubbhuset, Öjersjö

Förslag till föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens årsredovisning för det sist förflutna verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av överskott respektive underskott i balansräkningen, samt fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen.
 9. Fastställande av budget, verksamhetsplan samt avgifter för innevarande år.
 10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
  Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
  Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 1. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 15 januari 2018.
 2. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i frågor av ekonomisk natur får inte fattas om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.

Efter mötet sker utdelning av utmärkelser, avtackningar och prisutdelning för Match-KM.

Den kompletta Årsredovisningen finns i enlighet med stadgarna att hämta i tryckt form i receptionen på Partille Golfklubb senast den 21 februari. Den läggs då också upp i pdf format på den medlemsinterna delen av vår hemsida.

Kallelsen har skickats med epost tisdag 6/2, har du inte fått kallelsen kontakta receptionen på info@partillegk.se för att uppdatera din epost-adress.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Seniorernas luciaavslutning 2018-11-14
Älgjakt 2018 2018-10-13
Partille GK söker klubbchef 2018-10-12
Nya utmaningar 2018-10-11
Finalen OP 2018 2018-09-23