Medlemsundersökningar

För Partille GK är det viktigt att verksamheten bedrivs i enlighet med medlemmarnas önskemål. Vi genomför därför regelbundet medlemsundersökningar för att ta reda på hur medlemmarnas ställer sig till den verksamhet vi erbjuder, de förändringar vi har genomfört och vilka områden de tycker att vi skall prioritera och eventuellt förändra på längre sikt. Den senaste enkäten genomfördes 2014.

Medlemsundersökningen 2014:
Vår medlemsundersökning är avslutad och vi har fått en omfattande rapport att studera. Det är mycket glädjande att ni medlemmar i stort är nöjda med klubbens verksamhet, resultaten för de flesta områden är till och med något bättre än vid senaste undersökningen 2011. Våra greener får ett fantastiskt betyg medan det fortfarande finns stor förbättringspotential vad gäller tees och fairways.
Under hösten har vi byggt om tre tees och vi har påbörjat arbetet med att ersätta våra gamla plåtlådor till vintertees med stenläggning och riktig slagmatta. Vi fortsätter arbetet med att gallra runt tees för att få bättre gräsväxt och vi försöker utveckla skötselplanerna för att höja kvalitén. Så fort möjligheter ges kommer vi att succesivt bygga om de tees, framför allt några röda, som drar ner helhetsbetyget.

Våra fairways är ju svåra att bygga om, det skulle innebär enorma kostnader och ett stort ingrepp i spelbarheten, men vi har en plan för att höja kvalitén även där. I vinter blir det dräneringsarbeten på hål 4, 11 och 12 och redan nu i höst drar vi igång ett dressningsprogram på de fairways som upplevs som sämst dvs. hål 4, 8, 9 och 10. På samma sätt intensifierar vi dressningen i våra greenområden för att få bort de blöta partierna.
Hål 14 är fortfarande ett problem, något vi tar på stort allvar. Hela hålet ligger inom Kåsjöns vattenskyddsområde varför det finns väldigt stora restriktioner kring vad vi får och inte får göra. Målsättningen är fortfarande att fylla igen första dammen och vi har fått besked från Länsstyrelsen att det krävs ett samråd enligt Miljöbalken innan vi kan få ett tillstånd för det. Första steget i den processen är en Naturvärdesinventering som kommer att ske under våren och efter det vet vi mer om vilka möjligheter vi har för en ombyggnad av hål 14.