Anläggningskommittén

Kommittén består av:

  • Thomas Nilsson, styrelsens representant
  • Thomas Örtblad, greenkeeper (adjungerad)
  • Claes Leander, klubbchef (adjungerad)

 Mailadress bk@partillegk.se

Ansvarsfördelning
•Styrelsen är ytterst ansvarig för att det allmänna skicket på banan upprätthålls främst genom att tilldela tillräckliga resurser för skötsel och underhåll. Dessa resurser anpassas till den verksamhetsplan för banan som gäller för respektive säsong. Verksamhetsplanen fastställs efter att styrelsen beslutat om tydliga kvalitetsmål för banan.

•Styrelsen har också ansvaret för utvecklingen på sikt genom beslut om större förändringar, nybyggnationer eller inköp av maskiner.

•Klubbchefen skall tillsammans med klubbens greenkeeper och banansvarig i styrelsen planera och utvärdera skötsel och underhåll av bana, maskinpark samt fastigheter så att styrelsens målsättningar för anläggningen uppnås. Greenkeeper är ansvarig för att leda och fördela arbetet på anställd personal. Den anställda personalen skall på ett professionellt sätt genomföra det ordinarie skötselprogrammet samt ombesörja andra beslutade förändringar inom ramen för tilldelade resurser.

•Klubbchefen, greenkeeper och banansvarig i styrelsen koordinerar arbete för grupper av medlemmar som vill göra ideella insatser utöver hålvärdssystem och städdagar, t.ex. det så kallade onsdagsgänget.

•Anläggningskommitténs uppgift är att ansvara för att klubbens hålvärdssystem utvecklas samt att städdagarna utnyttjas på bästa sätt. Kommittén organiserar också arbete med grupper som gör ideellt arbete utöver städdagarna, t.ex. onsdagsgänget.

•Anläggningskommittén eller speciellt utsedda projektgrupper gör på styrelsens uppdrag planer för utveckling av specifika områden på kort eller lång sikt.

•Medlemmar som har frågor och idéer kring skötsel och långsiktig utveckling vänder sig med fördel till klubbchefen.

•Medlemmarnas ansvar för att hålla banan i gott skick är att iaktta ett korrekt golfvett genom att återplacera uppslagen torv, reparera nedslagsmärken, kratta bunkrar, respektera avspärrningar, utnyttja iordningställda gångvägar, använda papperskorgar mm.