Tävlingskommittén

Kommittén 2021:
Björn Wessman, Ordförande
Annika Nordin
Claes-Göran Cedströmer
Hans Eriksson

TK:s representant i styrelsen är Lisbeth Liljedahl

Mail till adress tävlingskommittén tk@partillegk.se

TK:s verksamhetsplan 2021 - Partille GK

Klubbens uppdrag till Tävlingskommittén

TK ansvarar för ett för hela klubben samordnat tävlingsprogram, där hänsyn till olika medlemsgruppers intressen skall vara väl avvägt. Målsättningen skall vara att minst en av helgens dagar skall vara tävlingsfri, KM undantaget. Det skall också vara en tävlingsfri helg i månaden. Tilldelning av tävlingar från GGF kan påverka detta mål. Generellt vill klubben prioritera medlemmspel på banan.

 • TK-ordf deltar i möten och planering för distriktets tävlingsverksamhet på GGF.
 • Genomföra distrikts- och rikstävlingar som beslutas på GGF möten.
 • TK har det övergripande ansvaret för all tävlingsverksamhet i klubben.
 • Tar fram och föreslår ett väl avvägt tävlingsprogram som beslutas av styrelsen. Kontakter och samråd med övriga kommittéer vid detta arbete.
 • Se till att det finns tillräckligt med tävlingsledare för att genomföra beslutade tävlingar.
 • Utbildar och med andra aktiviteter ser till att det är stimulerande att vara tävlingsledare.
 • Upprättar och underhåller checklistor, manualer, allmänna tävlingsbestämmelser etc. för en väl fungerade tävlingsverksamhet.
 • Verkar, tillsammans med hela klubben och övriga kommittéer, för att Partille GK ska bli en av distriktets attraktivaste klubbar att bli medlem i och besöka som gäst.

TK:s målsättning

 • Att Partille GK har en väl fungerande tävlingsverksamhet som bidrar till att öka intresset för golf som idrott.
 • Att arbeta efter SGF:s målsättning och satsning på golf som idrott. Verka i andan av att golf nu är en olympisk idrott.
 • Delta i möten för TK-ordf på GGF och aktivt medverka till en bra tävlingsverksamhet i distriktet.
 • Att det är en väl avvägd balans mellan tävlingsverksamhet och övrigt spel på Partille GK. Ställa upp på gemensamma aktiviteter med övriga kommittéer.
 • Försöka få fler medlemmar att tävla och känna att det är kul.
 • Stimulera tävlingsledare och funktionärer att delta i utbildningar för uppdrag inom tävlingsverksamheten. Olika utbildningar genomförs årligen av GGF och SISU för tävlingsledare. 
 • Att företag upplever det som attraktivt att sponsra tävlingar på Partille GK. Arbeta för att få fler sponsorer till tävlingarna och värna om de sponsorer vi har i nuläget.

Värdegrunder: Vilka värderingar skall prägla vår verksamhet?

 • Glädje. Det ska kännas stimulerande att tävla på Partille GK, känna trivsel och glädje och att tävlingarna bidrar till att utveckla oss som golfare.
 • Gemenskap. På Partille GK ska vi känna klubbgemenskap med andra tävlande, icke tävlande, gäster, kansli och klubbchef, restaurangpersonal, banarbetare och pro/shop. Vi ska gemensamt se till att klubben blir en av de attraktivaste i distriktet och då har gemenskap och trivsel mycket stor betydelse.
 • Uppmuntran. Vi ska uppmuntra klubbens medlemmar att delta i tävlingsverksamheten.
 • Ansvar. Att tävla i golf innebär ett ansvar vad gäller uppträdande och att följa regler. Vid tävlingar på egna klubben eller på andra klubbar så ska alla känna att vi är Partille GK:s ambassadörer.
 • Föredöme. En mer erfaren golfare ska vara ett föredöme på tävling för mindre erfarna tävlande. Vi ska respektera domare och banarbetare vid tävling.

Handlingsplan 2021.

 • Förankra TK:s mål och verksamhetsplan i styrelse / klubben.
 • Upprätta tävlingsprogram och genomföra aktiviteter enligt målsättningen.
 • Fortsätta att ha en tydlig och väl fungerande organisation av tävlingsverksamheten.
 • Kontinuerligt rekrytera/utbilda nya tävlingsledare.
 • Samarbeta med övriga kommittéer för att promota tävlingsdeltagandet.

Planerade aktiviteter för 2021.

 • Upprätta och genomföra ett väl avvägt och intressant tävlingsprogram. TK koordinerar all tävlingsverksamhet på klubben
  • Tävlingar och åtaganden från GGF.
  • Klubbens egna tävlingar.
  • Uppdatera manualer, checklistor och tävlingsdelen av klubbens hemsida
 • Upprätta en budget för 2021 och löpande se till att den följs.
 • Ha aktiviteter/utbildningar för tävlingsledare under säsongsuppehållet
 • Promota tävlingar via hemsida och sociala medier.

Team / organisation:

 • Organisation och ansvarsområden. TK har fyra medlemmar och c:a 30 tävlingsledare. Styrelsen är TK:s uppdragsgivare.
 • Ansvarsområden för nuvarande TK medlemmar:
  • Björn Wessman – TK-ordf. Deltar i TK-ordf-möten på GGF och har med klubbchef, styrelsens representant för tävlingsverksamheten och övriga kommittéer.
  • Claes-Göran Cedströmer – Dataansvarig och sköter om kontakter med senior60+ tävlingsverksamhet. Även ordförande i Seniorkommittéen.
  • Hans Eriksson – Ansvarig för anskaffning av samtliga KM-medaljer, och är en erfaren tävlingsledare.
  • Annika Nordin – Erfaren tävlingsledare och damernas representant i TK.

Björn Wessman TK-ordf Partille GK 2021-01-10